Li Jiang

Profile Photo

Ph.D. in Operation Management


Publications (* indicates equal contribution)

Conference Proceedings

Offline RL with No OOD Actions: In-Sample Learning via Implicit Value Regularization
Haoran Xu, Li Jiang, Jianxiong Li, Zhuoran Yang, Zhaoran Wang, Victor Wai Kin Chan, Xianyuan Zhan
ICLR (Notable Top 5%), 2023
Paper, Code, Slides

A Policy-Guided Imitation Approach for Offline Reinforcement Learning
Haoran Xu*, Li Jiang*, Jianxiong Li, Xianyuan Zhan
NeurIPS (Oral, Top 2%), 2022
Paper, Code, Slides, Media

An Efficient Multi-Agent Optimization Approach for Coordinated MIMO Beamforming
Li Jiang, Xiangsen Wang, Aidong Yang, Ye Ouyang, Xianyuan Zhan
IEEE International Conference on Communications (ICC), 2023
Paper

Exploiting Fundamental Symmetry for Sample-Efficient Offline RL
Peng Cheng, Zhihao Wu, Wenjia Zhang, Shoucheng Song, Han Wang, Youfang Lin, Li Jiang
NeurIPS, 2023
Paper

Journal Articles

Curriculum Goal-conditioned Imitation for Offline Reinforcement Learning
Li Jiang, Xiaoyun Feng, Xudong Yu, Haoran Xu, Xiaoyan Sun, Jie Wang, Xianyuan Zhan
IEEE Transactions On Games, 2023
Paper

Preprints

Plasticity-Driven for Sparse Deep Reinforcement Learning
Li Jiang, Yichuan Ding, Xianyuan Zhan

MoReDrop: Dropout without Dropping
Duo Li*, Li Jiang*, Yichuan Ding, Victor Chan

Offline Reinforcement Learning with Imbalanced Dataset
Li Jiang, Sijie Cheng, Jielin Qiu, Haoran Xu, Victor Chan, Ding Zhao